Off_01

INFORMACE O GDPR

Odpovědnost za zpracování osobních údajů testovaných osob má uživatel metody, tedy osoba, která si metodu zakoupila a oprávněně ji používá. Je tedy nutné, aby si uživatel tento souhlas od testovaných osob předem zajistil a v některých případech bude jistě vhodné si zajistit souhlas testované osoby i se zpracováváním tzv. citlivých údajů (zvláštní kategorie osobních údajů). Na základě tohoto souhlasu pak mohou být podle platné legislativy takové položky nejen administrovány, ale i vyhodnocovány a zpracovávány. (Dle Úřadu pro ochranu osobních údajů zvláštní kategorie osobních údajů lze zpracovávat, pokud: subjekt údajů udělil výslovný souhlas …. nebo zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovních schopností zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální péče atd… )

Při každé administraci metody je především nezbytné dodržovat základní odborné i etické zásady pro práci s psychodiagnostickými metodami, tzn. především administrovat je tak, aby testová situace zůstávala pod kontrolou oprávněného administrátora (platí pro administraci verze tužka-papír stejně jako pro elektronické anebo on-line testování) a aby především interpretaci výsledků testování prováděl v souladu s příslušnými standardy pro pedagogické a psychologické testování zaškolený odborník. Kontrola nad testovou situací je odpovědností administrátora v případě všech forem administrace, včetně on-line administrace, která se od ostatních forem liší pouze zapojením internetové sítě do průběhu testování, a on-line testování je potom plnohodnotnou alternativou k jiným formám testování.