Off 01

Psychodiagnostické metody nakladatelství Hogrefe – Testcentrum

HTS4 HTS - Hogrefe Testsystem 4.0
HTS5 Hogrefe Testsystem - verze 5
AAC Apercepční karty pro adolescenty tužka/papír B
ADOS-2 ADOS-2 - Diagnostika a hodnocení poruchy autistického spektra tužka/papír A
AIST-R Test struktury zájmů AIST-R PC verze
A
ASK Test deduktivního a kreativního myšlení - ASK tužka/papír
HTS
B
B-I-T II Test profesních zájmů B-I-T II tužka/papír A
BIP BIP - Bochumský osobnostní dotazník - 2. vydání tužka/papír
HTS
A
BOMAT-advanced BOMAT-advanced: Bochumský maticový test tužka/papír B
BOMAT-short BOMAT-short: Bochumský maticový test - krátká verze HTS B
BRIEF BRIEF – Škála hodnocení exekutivních funkcí u dětí tužka/papír
HTS
B
BVRT Bentonův vizuální retenční test tužka/papír C
CARS2 Posuzovací škála dětského autismu CARS2 tužka/papír A
CFT 20-R CFT 20-R - Cattellův test fluidní inteligence tužka/papír
HTS
B
CompACT-Vi Vigilanční test - CompACT-Vi HTS B
Conners 3 Conners 3 tužka/papír A
CTI Dotazník konstruktivního myšlení - CTI tužka/papír
PC verze
B
d2 Test pozornosti d2 tužka/papír
HTS
B
d2-R Test pozornosti d2-R tužka/papír
HTS
B
DSM-5 DSM-5 - Diagnostický a statistický manuál duševních poruch tužka/papír
DVP DVP - Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry tužka/papír
DŽS Dotazník životní spokojenosti tužka/papír A
ESK ESK - Existenciální škála tužka/papír A
FAST Test rodinného systému - FAST tužka/papír B
GPOP Dotazník typologie osobnosti – GPOP tužka/papír
HTS
A
HCR-20 HCR-20 - Hodnocení rizika násilného chování, Verze 2 tužka/papír
I-S-T 2000 R Test struktury inteligence I-S-T 2000 R tužka/papír
HTS
B
IDS IDS - Inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5–10 let tužka/papír C
IDS-P IDS-P - Inteligenční a vývojová škála pro předškolní děti tužka/papír C
ISK ISK - Inventář sociálních kompetencí tužka/papír
HTS
A
IST-Screening IST-Screening tužka/papír

HTS
B
Kresba postavy Kresba postavy tužka/papír A
LJI Leadership Judgement Indicator - LJI tužka/papír
HTS
A
LMI LMI - Dotazník motivace k výkonu - 2. vydání tužka/papír
HTS
A
MABC-2 MABC-2 - Test motoriky pro děti tužka/papír A
Manuál TAT Manuál TAT
Metody pro dopravněpsychologické vyšetření Metody pro dopravněpsychologické vyšetření
MMPI-2 MMPI®-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2 tužka/papír
PC verze
C
MSCEIT MSCEIT – Test emoční inteligence HTS A
NEO-FFI NEO pětifaktorový osobnostní inventář tužka/papír
HTS
B
NEO-PI-3 NEO osobnostní inventář-3 tužka/papír
HTS
B
NEO-PI-R NEO osobnostní inventář tužka/papír
HTS
B
Osobní inteligence Osobní inteligence
PCL-R Hareho škála psychopatie - PCL-R, 2. vydání tužka/papír B
Piers-Harris 2 Dotazník sebepojetí dětí a adolescentů Piers-Harris 2 tužka/papír A
PSSI PSSI - Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti tužka/papír
HTS
B
Psychologická diagnostika založená na behaviorálních projevech Psychologická diagnostika založená na behaviorálních projevech
ROR Rorschachův test tužka/papír C
ROR-CS: vyhodnocování Komprehensivní systém J. E. Exnera, Jr. tužka/papír
RORSCHACH RORSCHACH - Praktická příručka tužka/papír
Scénotest Scénotest tužka/papír A
SCL-90®-S Symptom-Checklist-90®-Standard tužka/papír
HTS
B
SON–R 2½ – 7 SON–R 2½ – 7 tužka/papír
C
Sorad SORAD - Sociometrická ratingová metoda PC verze B
STRESS PROFILE Stress profile tužka/papír
PC verze
B
Stroopův test Stroopův test tužka/papír B
SVF 78 Strategie zvládání stresu - SVF 78 tužka/papír
HTS
B
TAR Test apercepce ruky (TAR) tužka/papír A
Třídní kompas Třídní kompas - Sociometrická ratingová metoda PC verze
TSCYC Hodnocení traumatických symptomů u mladších dětí (TSCYC) tužka/papír
HTS
A
TVP TVP - Inventář dopravně relevantních charakteristik osobnosti tužka/papír
PC verze
HTS
B
VMT Vídeňský maticový test tužka/papír
HTS
B
VOSP The Visual Object and Space Perception Battery (Baterie testů vizuálního vnímání předmětů a prostoru) tužka/papír C
Vzdělávací aplikace Vzdělávací aplikace WISC-III tužka/papír
WAIS-III WAIS-III - Wechslerova inteligenční škála pro dospělé tužka/papír C
WCST WCST - Wisconsinský test třídění karet tužka/papír
PC verze
B
WISC-III WISC-III - Wechslerova inteligenční škála pro děti tužka/papír
C
WMS–IIIa WMS–IIIa - Wechslerova zkrácená paměťová škála tužka/papír C
ZTT Zulligerův tabulový test tužka/papír C
Zvláštní fenomény v Rorschachově metodě Zvláštní fenomény v Rorschachově metodě
Poker Osobnostní poker tužka/papír
talkSignals talkSignals - trénink, rozvoj, podpora a povzbuzení komunikace tužka/papír

Nabídka dalších psychodiagnostických metod

(metody nejsou produktem Hogrefe – Testcentra)

Test barevně sémantického diferenciálu – TBSD B
Thematic Apperception Test – TAT B
Szondi-Test B
Bayley Scales of Infant and Toddler Development – 3rd Edition A

Odborné publikace vydané nakladatelstvím Testcentrum – Hogrefe

DSM-5 DSM-5 - Diagnostický a statistický manuál duševních poruch
Etika pro evropské psychology Etika pro evropské psychology
ROR-CS: vyhodnocování Komprehensivní systém J. E. Exnera, Jr.
Manuál TAT Manuál TAT
Metody pro dopravněpsychologické vyšetření Metody pro dopravněpsychologické vyšetření
OPD-2 Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2
Osobní inteligence Osobní inteligence
Psychologická diagnostika založená na behaviorálních projevech Psychologická diagnostika založená na behaviorálních projevech
RORSCHACH RORSCHACH - Praktická příručka
Standardy Standardy pro pedagogické a psychologické testování (APA)
TAR - příručka Test apercepce ruky v psychodiagnostické praxi (nové možnosti vyhodnocování) – příručka
Zvláštní fenomény v Rorschachově metodě Zvláštní fenomény v Rorschachově metodě
Odborné časopisy v angličtině – Hogrefe Publishing
Odborné publikace v angličtině – Hogrefe Publishing
Informace o 27 odborných časopisech skupiny HOGREFE – PsyJOURNALS
Nabídka dalších publikací
Nabídka slovenských verzí psychodiagnostických metod
AIST-R SK AIST-R Test štruktúry záujmov tužka/papír A
BIP SK BIP – Bochumský inventár profesijných charakteristík osobnosti tužka/papír
HTS
A
d2-R SK Test pozornosti d2-R HTS B
GPOP SK Dotazník typológie osobnosti - GPOP SK HTS A
I-S-T 2000 R SK Test štruktúry inteligencie I-S-T 2000 R tužka/papír
HTS
B
ISK SK ISK - Inventár sociálnych kompetencií tužka/papír
HTS
A
LMI SK Dotazník motivácie k výkonu - LMI SK tužka/papír
HTS
A
MMPI-2 SK MMPI®-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2 SK tužka/papír
PC verze
C
NEO-FFI SK NEO päťfaktorový osobnostný inventár tužka/papír B
Poker SK Osobnostný poker tužka/papír
SON–R 2½ – 7 SK SON–R 2½ – 7 SK tužka/papír C
WISC-III SK WISC-III - Wechslerova inteligenčná škála pre deti tužka/papír C
Klasifikace psychodiagnostických metod nakladatelství Testcentrum podle požadavků na vzdělání uživatele

Tato klasifikace navazuje na standardy pro psychologické testování (APA, EFPA) a kodexy pro psychologickou praxi. Jejím cílem je optimální využití psychodiagnostického potenciálu každé metody i ochrana před zneužitím těchto metod. Obsah klasifikace vychází z podmínek licenčních a autorských smluv a z doporučení profesních sdružení psychologů (ČMPS, UPA) i akreditací studijních oborů, vydávaných MŠMT ČR.

Kategorie A
Metody zařazené v této kategorii jsou určeny absolventům bakalářského a magisterského stupně akreditovaného studijního oboru psychologie. Používat je mohou také absolventi akreditovaného studijního oboru pedagogika, andragogika, personalistika a dalších příbuzných oborů po zaškolení pro jejich administraci, vyhodnocení a interpretaci ve školicím a výcvikovém kurzu (podrobnosti na stránkách příslušné metody).

Pro vybrané metody kategorie A (MSCEIT, ADOS-2, GPOP, MABC-2) doporučujeme pro adekvátní interpretaci a využití jejich výsledků absolvování školicích a výcvikových kurzů i absolventům studijního oboru psychologie.
Metoda LJI je distribuována pouze certifikovaným uživatelům (absolventům školicího a výcvikového kurzu).

Metody AIST-R a B-I-T II, které jsou určeny především pro volbu povolání, mohou využívat i příslušní specialisté, kteří doloží svou kvalifikaci pro práci s nimi jiným způsobem (absolvováním odpovídajícího studijního oboru, zaškolením jinou organizací, atp.).

Kategorie B
Metody jsou určeny absolventům bakalářského a magisterského stupně akreditovaného studijního oboru psychologie.

Kategorie C
Metody jsou určeny absolventům magisterského stupně akreditovaného studijního oboru psychologie. Pro administraci a vyhodnocení metod, interpretaci výsledků a jejich využití je nezbytné absolvovat odborné zaškolení, minimálně však školicí a výcvikový kurz.