Off 01

Etické zásady

doporučené při používání Dotazníku typologie osobnosti – GPOP (jsou v souladu se směrnicemi Asoociation for Psychological Type/APT)

Předmluva

Psychologická teorie typů slouží individualitě a důstojnosti člověka. Jejím cílem je rozšiřování znalostí o psychologických typech. Tyto znalosti a dovednosti při jejich užití mají sloužit obecnému blahu a být ku prospěchu jednotlivce.

Použití a zacházení s výsledky

Každá informace, která byla získána o psychologickém typu určité osoby, má být využita k co možná největšímu prospěchu a užitku této osoby.

1. Osoba, která vyplní GPOP, by měla být před vyplněním dotazníku informována o smyslu, účelu a použití získaných údajů. Bezpodmínečným předpokladem použití metody je dobrovolnost.

2. Výsledný psychologický typ (na rozdíl od skupinových dat) smí být přístupný výhradně osobě, která metodu absolvovala. Sdělování výsledků třetím osobám je možné pouze se souhlasem osoby, která dotazník vyplnila.

3. V kontextu organizace by psychologický typ měl sloužit k tomu, aby se rozvíjela osobnost či skupina/tým a tento rozvoj vedl k větší spokojenosti a prospěchu všech účastníků. Psychologický typ nesmí být využíván k tomu, aby omezoval nebo vymezoval funkce jednotlivých osob nebo i skupin.

4. Při sdělení výsledku a psychologického typu by se mělo informovat stručně a přiměřeně o psychologii typů a o výsledném typu. Tento rozhovor by měl proběhnout osobně. Výsledek by neměl být zasílán neosobně poštou.

5. Informace o psychologii typů a osobních výsledcích je možné předávat individuálně nebo skupinově. Osoba, která vyplní GPOP, by měla mít příležitost vyjasnit si výsledný typ s poradcem. Poradce má každému předat výtisk popisu psychologického typu.

6. V situaci, kdy se data z dotazníku využívají pro vědecké účely, není individuální rozhovor nutný. Ovšem měla by být nabídnuta možnost získat zpětnou vazbu.

Kompetence poradců

Využití psychologie typů spadá do rámce znalostí, kompetencí a role poradce.

1. Při použití psychologie typů by poradci měli svým klientům vyjasnit a prokázat své kompetence a zkušenosti.

2. Na základě výzkumu se stále rozšiřuje chápání a použití psychologických typů, proto musí poradce své znalosti a zkušenosti udržovat na aktuálním stavu – tím, že bude číst literaturu, účastnit se odborných setkání a workshopů, atd.

Směrnice pro interpretaci výsledků

Smyslem a účelem psychologie typů je pozitivní vnímání individuálních rozdílů mezi jednotlivými osobami a v tomto smyslu se mají používat. To je třeba zohlednit při interpretaci výsledků jednotlivých osob i skupin.

1. Atributy jednotlivých typů byste neměli hodnotit resp. měli byste je popisovat pozitivními pojmy. Mluvte o tendencích a sklonech, nikoliv o daných vlastnostech, nezařazujte typ do zjednodušujícího schématu. Pro psychologii typů jsou přiměřené výrazy jako „preference“, „tendence“, „silné stránky“ a „sklony“. Vždy by se měla zdůraznit jedinečná hodnota každého typu.

2. Klienti by měli být upozorněni na to, že psychologie typů zviditelní preference určité osoby, nikoliv její schopnosti, inteligenci nebo naději na úspěch. Poradci by také neměli hovořit o vhodnosti či nevhodnosti volby určitého povolání, aktivity nebo osobního vztahu pouze na základě psychologie typů.

3. Pouze člověk, který obdržel své výsledky, může sám posoudit, zda výsledky „sedí“ nebo ne. Pokud někdo sám sebe v popisu identifikovaného typu nenachází, měl by poradce probandovi pomoci najít odpovídající úpravu popisu typu.

4. Pokud informujeme jednotlivce či skupiny o určitých typech, pak bychom se v každém případě měli vyhnout vytváření dojmu, že typ dokáže vysvětlit vše. Typ je důležitou součástí komplexní osobnosti.

5. Poradce má být citlivý na vlastní sklony k vytváření předsudků vázaných na typy. Má se snažit, aby vůči probandovi nevyjadřoval předsudky vázané na typy.

6. Poradci mají poskytovat informace o typu pouze v mezích dat, která mají k dispozici. Mají dbát na to, aby se nevyjadřovali k hodnotám vázaným na typy, které získaná data přesahují.

7. Poradci by neměli používat metodu identifikace psychologického typu, která nemá ověřenou validitu a reliabilitu. Také nemají využívat části spolehlivé a validizované metody, pokud při použití části není ověřeno, že je spolehlivé a validní.

8. Sběr dat za účelem validizačních studií a ověřování reliability metody nebo jejích dílčích aspektů je přípustný, pokud bude experimentální využití pro probanda zjevné a bude to zmíněno ve vyhodnocení.